Formalności urzędowe


W imieniu osoby organizującej pochówek załatwiamy formalności w Urzędach Stanu Cywilnego na terenie Krakowa - wyrejestrowanie osoby zmarłej i uzyskanie karty zgonu oraz odpisów skróconych aktów zgonu, a także bezgotówkowe rozliczanie w ramach obowiązującego zasiłku pogrzebowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ich krakowskich oddziałach, a także w resortowych jak Policja i Straż Pożarna. Koszty pogrzebu i ewentualnych usług dodatkowych oraz obcych rozliczane są w ramach zasiłku pogrzebowego, który obecnie wynosi 4000,00 zł. W przypadku nieprzekroczenia kwoty zasiłku różnica pomiędzy kosztami pogrzebu a zasiłkiem jest zwracana Klientowi (w najbliższej linii pokrewieństwa), a w przypadku przekroczenia wspomnianych kosztów Klient wnosi dopłatę w wysokości, której zostaje odpowiednio wcześniej poinformowany. W przypadku osób niespokrewnionych w najbliższej linii z osobami zmarłymi wydawane są faktury do samodzielnego rozliczenia w ZUS lub KRUS lub resortowych (zgodnie z wymogami tych instytucji) i wymagane jest wówczas podpisanie stosownego zobowiązania o odroczonym terminie zapłaty, jeżeli nie następuje ona tuż po terminie pogrzebu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku poza krakowskich ubezpieczalni. Informację na temat wymaganych przez wyżej wymienione urzędy dokumentów podane są poniżej. UWAGA. Zgodnie z zarządzeniem USC Kraków wymeldowanie osoby zmarłej przez osobę z nią niespokrewnioną w najbliższej linii czyli żona-mąż, syn-córka, brat-siostra NIE MOŻE BYĆ DOKONANE przez pracownika firmy pogrzebowej. Oznacza to, że tylko i wyłącznie osoba niespokrewniona organizująca pogrzeb musi się osobiście udać do USC celem wyrejestrowania osoby zmarłej.

WYMAGANE DOKUMENTY DO USC:
- karta statystyczna do karty zgonu (uzyskana od lekarza stwierdzającego zgon),
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- dowód osobisty współmałżonka (jeżeli w momencie zgonu osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim), a jeżeli osoba zmarła była w chwili śmierci wdową, wdowcem lub stanu wolnego to dowód osobisty najbliższej osoby spokrewnionej z osobą zmarłą – córka, syn, brat, siostra, a w przypadku braku wymienionych osób – dowód osobisty osoby dalszej stopniem pokrewieństwa organizującej pogrzeb. UWAGA!
Przy spisywaniu upoważnienia do USC pracownik firmy każdorazowo pyta organizatora pogrzebu o decyzję w sprawie dowodu osobistego osoby zmarłej. Są dwie możliwości: albo dowód skasowany przez pracownika USC zostaje zwrócony organizatorowi pogrzebu, albo zostaje zarchiwizowany w USC.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZUS, KRUS i resortowych:
Osoba zmarła:
- odpis skrócony aktu zgonu z USC,
- legitymacja ZUS lub KRUS w przypadku rencisty lub emeryta, albo zaświadczenie płatnika składek w przypadku osoby pracującej (firma dysponuje odpowiednimi drukami),
- numer pesel (z dowodu osobistego)

Organizator pogrzebu (mąż-żona, syn-córka, brat-siostra, a w przypadku braku wymienionych osób osoba dalsza stopniem pokrewieństwa organizująca pogrzeb):
- dowód osobisty,
- legitymacja ZUS lub KRUS w przypadku rencisty lub emeryta, lub dane zakładu pracy (pełna nazwa i adres) w przypadku osoby pracującej

UWAGA!
Instytucja wypłacająca zasiłek pogrzebowy może zażądać dodatkowych dokumentów warunkujących wypłatę tegoż zasiłku. W takim przypadku organizator pogrzebu zostanie poinformowany przez pracownika Firmy Pogrzebowej o konieczności uzupełnienia wspomnianych dokumentów i złożenia ich w siedzibie firmy.