f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magia aliqi.

Folow us

Image Alt

Poradnik Klienta

W momencie uzyskania informacji o zgonie prosimy o kontakt z naszą firmą – na całodobowe numery telefonów 12–637–88–76 lub 12–285–42–13 albo osobistą wizytę. Pracownik przyjmujący zgłoszenie Klienta – telefonicznie bądź osobiście – po uzyskaniu danych dotyczących miejsca zgonu i pogrzebu oraz rodzaju pochówku (trumna lub urna) udzieli informacji o dalszej kolejności załatwiania usług pogrzebowych i wymaganych dokumentach niezbędnych do ich realizacji.

Poniżej prezentujemy szczegółowe procedury postępowania w momencie odejścia bliskiej osoby, począwszy od momentu zgonu do etapu realizacji rozliczenia zasiłku pogrzebowego.

1. NASTĄPIŁ ZGON

ZGON W DOMU, HOSPICJUM, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO–LECZNICZYM, DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ itp.

Tę usługę firma wykonuje całodobowo we wszystkie dni tygodnia (również w święta). Polega ona na zabraniu osoby zmarłej z miejsca zgonu (dom, hospicjum, zakład opiekuńczo – leczniczy, dom pomocy społecznej itd.) i przewiezieniu do własnej chłodni. Warunkiem niezbędnym do wykonania takiej usługi jest wezwanie przez członków rodziny lub osoby upoważnionej (np. pielęgniarka) lekarza (z przychodni, rodzinnego lub z pogotowia) na miejsce zgonu, stwierdzenie przez niego zgonu i wypisanie dokumentu pod nazwą „karta statystyczna do karty zgonu”.

Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą pod całodobowe numery telefonów: 12–637–88–76 lub 12–285–42–13 i o podanie następujących danych:

– imię i nazwisko osoby zmarłej

– rok urodzenia

– adres miejsca zgonu

– tytuł dokumentu wystawionego przez lekarza

– informacja czy osoba zmarła jest ubrana do pogrzebu

– telefon osoby zgłaszającej

Pracownik dyżurny przyjmujący zgłoszenie określi wówczas przedział czasowy odbioru

 

ZGON W SZPITALU LUB W ZAKŁADZIE MEDYCYNY SĄDOWEJ

W przypadku zgonu następującego w szpitalu odbiorem osoby zmarłej z oddziału i transportem do chłodni szpitalnej zajmują się pracownicy szpitala, natomiast w przypadku osoby skierowanej przez lekarza do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie transportem z miejsca zgonu do chłodni ZMS zajmuje się specjalistyczna firma. Odbiór przez naszą firmę ze szpitala lub ZMS następuje po ustaleniu w siedzibie firmy zakresu usług pogrzebowych oraz terminu identyfikacji. Na życzenie Klienta dostarczamy ubranie dla osoby zmarłej do prosektorium szpitalnego lub ZMS, ponieważ tam odbywa się proces przygotowania do pogrzebu.

Do ubrań dla osób zmarłych należy dołączyć tzw. utensylia pogrzebowe – różaniec,  książeczkę do modlitwy, ewentualnie krzyżyk, obrazki lub ulubione rzeczy osoby zmarłej, jeżeli takie było jej życzenie przed śmiercią.

Zapraszamy również do kontaktu na etapie odchodzenia bliskiej osoby. Nieraz zdarza się, że rodzina mając świadomość zbliżającej się śmierci dzwoni lub odwiedza naszą firmę osobiście i uzyskuje informacje odnośnie dalszego postępowania, gdyby zgon nastąpił w weekend, święto, czy w trakcie urlopu pozostałych członków rodziny. Również i w takich przypadkach Klienci mogą liczyć na rzetelną informację i pomoc ze strony pracowników firmy.

2. URZĄD STANU CYWILNEGO W KRAKOWIE

W imieniu osoby organizującej pogrzeb załatwiamy formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego miasta Krakowa – mające na celu wyrejestrowanie osoby zmarłej i uzyskanie karty zgonu oraz odpisów skróconych aktów zgonu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

– karta statystyczna do karty zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon

– dowód osobisty osoby zmarłej

– dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej, jeżeli osoba zmarła w chwili śmierci pozostawała w związku małżeńskim, lub numer Pesel współmałżonka

– dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb, jeżeli nie zajmuje się tym współmałżonek osoby zmarłej lub osoba zmarła w chwili śmierci była wdową/wdowcem, stanu wolnego lub rozwiedziona

3. ZAKŁADY EMERYTALNO–RENTOWE ZUS, MSWiA, KRUS i MON

W swojej ofercie nasza firma posiada możliwość bezgotówkowego rozliczenia kosztów pogrzebu w ramach obowiązującego zasiłku pogrzebowego, który obecnie wynosi 4000,00 zł w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Koszty pogrzebu i ewentualnych usług dodatkowych oraz obcych rozliczane są w odniesieniu do kwoty zasiłku pogrzebowego. W przypadku nieprzekroczenia kwoty zasiłku różnica pomiędzy kosztami pogrzebu a zasiłkiem jest zwracana organizatorowi (w najbliższej linii pokrewieństwa), a w przypadku przekroczenia wspomnianych kosztów organizator wnosi dopłatę w wysokości, o której zostaje odpowiednio wcześniej poinformowany.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba zmarła

– odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej

– legitymacja emerytalna/rentowa ZUS/MSWiA/KRUS/MON

– zaświadczenie płatnika składek, jeżeli osoba zmarła w momencie zgonu była zatrudniona na umowę o pracę – posiadamy odpowiedni formularz

 

Organizator pogrzebu

– dowód osobisty

– akt urodzenia lub małżeństwa, jeżeli organizatorem nie jest współmałżonek osoby zmarłej

 

UWAGA!

1. Instytucja wypłacająca zasiłek pogrzebowy może zażądać dodatkowych dokumentów warunkujących wypłatę tegoż zasiłku. W takim przypadku organizator pogrzebu zostanie poinformowany przez pracownika firmy pogrzebowej o konieczności uzupełnienia wspomnianych dokumentów i złożenia ich w siedzibie firmy.

 

2. W przypadku gdy osoba zmarła była rencistą/emerytem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub w Zakładzie Emerytalno–Rentowym Ministerstwa Obrony Narodowej zgodnie z wymogami tych instytucji wymagana jest osobista obecność organizatora pogrzebu w ich krakowskich oddziałach celem osobistego rozpatrzenia wniosku o zasiłek pogrzebowy wraz z wymaganymi dokumentami.

 

3. W przypadku organizatorów pogrzebu niespokrewnionych w najbliższej linii z osobami zmarłymi (mąż, żona, syn, córka, brat, siostra) zgodnie z wymogami ZUS/KRUS/MSWiA/MON/renta lub emerytura zagraniczna nie jest możliwe bezgotówkowe rozliczenie w ramach zasiłku pogrzebowego przez firmę pogrzebową. Wówczas wydawane są im faktury i dokumenty do samodzielnego rozliczenia, a rozliczenie następuje w pełnej kwocie należnej firmie „KRUK”.